Czym jest coaching?

Coaching to narzędzie i jednocześnie metoda pracy w rozwoju osobistym. Jego nadrzędnym celem jest udzielenie wsparcia w umiejętnym wykorzystaniu zasobów, które już posiadamy. Coaching umożliwia znalezienie nowych strategii postępowania, dzięki którym uświadamiamy sobie, jak skutecznie wykorzystać własną wiedzę i doświadczenie. Podczas sesji, coach koncentruje się na aktualnej sytuacji i możliwościach uczestników, co pozwala mu określić, jakie zachowania wdrożyć, aby osiągnąć wyznaczone cele.

Czego można oczekiwać od coachingu:

 • Inspiracji do poszukiwania własnych odpowiedzi
 • Podniesienia jakości życia/pracy
 • Trwałych rezultatów
 • Pracy (indywidualnie lub w grupie) nad nawykami i blokadami hamującymi rozwój
 • Wytycznych do odnalezienia własnej drogi życiowej
 • Procesu budowania pozytywnej wizji samego siebie
 • Motywacji i narzędzi do samodzielnego lub wspólnego (zespołowego) rozwiązywania problemów
 • Zwiększenia kompetencji do realizacji codziennych zadań i obowiązków

Czym coaching nie jest?

Coaching pozwala na szybszy rozwój, pokonywanie ograniczeń, doskonalenie kompetencji, czy przełamanie pewnych schematów myślenia. Jednak trzeba zaznaczyć, że coach nie udziela żadnych sugestii, podpowiedzi, nie ocenia i nie doradza, odnosząc się bezpośrednio do problemów, czy kwestii poruszanych przez klienta. Zamiast tego, zadaje odpowiednie pytania, słucha odpowiedzi, dzieli się obserwacjami, a także korzysta z pewnych narzędzi, takich jak zadania czy specjalnie przygotowane doświadczenia.

Czego nie należy spodziewać się po coachingu:

 • Dostarczenia gotowych odpowiedzi
 • Doradztwa, mentoringu, psychoterapii, treningu
 • Rad odnoszących się bezpośrednio do poruszonego problemu

Kiedy warto skorzystać z coachingu biznesowego?

Coaching jest idealną opcją dla biznesu, jeżeli potrzebują Państwo:

 • Nowych perspektyw oraz strategii, które pomogą w podejmowaniu lepszych decyzji, efektywniejszym zarządzaniu czasem i zasobami przedsiębiorstwa.
 • Motywacji i profesjonalnego wsparcia dla pracowników, które poprawią ich skuteczność, relacje z innymi i umiejętność radzenia sobie ze stresem oraz codziennymi problemami
 • Maksymalnego wykorzystania potencjału technik coachingowych dla rozwoju swojej firmy
 • Nowoczesnych sposobów zarządzania pracą, emocjami i kompetencjami
 • Interesujących, interaktywnych sesji, w którym coach pełni funkcję asystenta uczestniczącego w procesie doskonalenia uczestników

Przebieg
sesji coachingowej

Coaching grupowy

Coaching biznesowy online, w Łodzi, Warszawie i Poznaniu odbywa się na zasadzie partnerskiej relacji między coachem a grupą uczestników. To zamawiający decyduje o przebiegu i tematyce sesji. Podczas zajęć skupiamy się zarówno na wspomaganiu pojedynczych osób, jak i całej grupy. Niezależnie od tego, czy chodzi o sesje indywidualne, czy zespołowe, dążymy do poszerzenia samoświadomości każdego uczestnika oraz przyspieszenia tempa jego rozwoju w określonych obszarach.

Coaching indywidualny

Stawiamy na partnerską relację z klientem, opartą na zaufaniu, uważnym słuchaniu i zaangażowaniu ze strony coacha. O przebiegu całego procesu decyduje zlecający, wybierając jego formułę i tematykę, jaką zajmujemy się podczas pojedynczej sesji. W trakcie każdego spotkania pracujemy nad konkretną sprawą czy zagadnieniem. Stosując właściwe narzędzia i techniki coachingowe, opracowujemy najkorzystniejsze możliwe rozwiązania i pomysły.

Warunki współpracy

Pojedyncza sesja trwa 60-90 minut, jednak zarówno jej długość, jak i częstotliwość spotkań dostosowujemy do potrzeb zlecającego.

 • W przypadku sesji indywidualnych temat do pracy wybiera klient (zgodnie z zasadami profesjonalnego coachingu). Harmonogram spotkań również jest ustalany bezpośrednio z uczestnikiem – zgodnie ze standardami etycznymi, coach nie ma prawa sam narzucać ich częstotliwości.
 • Dla sesji grupowych tematyka i harmonogram procesu są ustalane wspólnie z zamawiającym/uczestnikami.

Uwaga: Pracujemy zgodnie z kodeksem etycznym ICF, czyli zasadami postępowania i standardami wymaganymi wobec akredytowanych coachów ICF. Obliguje nas to m.in. do: zachowania partnerskiej relacji z klientami, stosowania Kluczowych Kompetencji ICF, niewygłaszania stwierdzeń wprowadzających w błąd, czy ścisłego przestrzegania poufności powierzonych informacji.

Podstawowe rodzaje coachingu
realizowane w i-coaching

Wyróżniamy kilka typów coachingu, ukierunkowanych na rozwój wybranych kompetencji.

Zalicza się
do nich:

Dla firm

 • Coaching biznesowy (business coaching) – stosowany w organizacjach biznesowych, urzędach, firmach sprzedażowych, usługowych itd. Sprawdza się wszędzie tam, gdzie wysokim priorytetem jest efektywność działań człowieka i umiejętność realizacji zadań zgodnie z procedurami. Zwiększa również elastyczność biznesową i innowacyjność, sprzyjając zachowaniu wysokich standardów w strukturach firm. Polepsza sposoby zarządzania zasobami i ludźmi, oraz pobudza czynniki motywacyjne, które są niezbędne do wykonywania określonego zawodu. W coachingu biznesowym celem jest stymulacja kompetencji i umiejętności pracowników, podnoszenie efektywności, oraz poprawa relacji w zespole.
 • Coaching menedżerski (management coaching) – nastawiony na zwierzchników, liderów, menedżerów, czyli osoby na stanowiskach kierowniczych. Dotyczy działań związanych z wykonywaną funkcją, tj. kierowania ludźmi, alokacji zasobów, kontrolowania i egzekwowania zadań, umiejętnego rozwiązywania sytuacji konfliktowych, zdolności interpersonalnych i negocjacyjnych, zarządzania projektami, motywowania, a także wprowadzania zasad work-life balance. Coaching dla menedżerów pomaga w znalezieniu nowych dróg rozwoju i wprowadzaniu zmian, które ułatwią pokonanie przeszkód i osiąganie celów.
 • Coaching kariery (career coaching) – oferuje wsparcie rozwoju osobistego jednostki w znalezieniu pracy, planowaniu dalszej edukacji zawodowej, polepszeniu kompetencji zawodowych, a także w wyborze ścieżki kariery. Ten typ coachingu stosuje się wtedy, gdy pracujący już specjalista chce rozwijać swoje mocne strony, pozbyć się ograniczeń blokujących możliwość wykorzystania wszystkich dostępnych zasobów lub określić nowe obszary działania. Sesje pozwalają też przygotować się do stresujących sytuacji, np. zmiany miejsca pracy, zmiany zespołu, lub do nadchodzącego awansu.
 • Coaching grupowy (team coaching) – zwiększa potencjał grupy w pracy zespołowej. Wdraża skuteczne metody rozwiązywania konfliktów, wskazuje sposoby dotarcia do wspólnych celów, zwiększa skuteczność grupy pracowników w realizacji zadań, buduje poczucie współuczestnictwa i synergii. Co więcej, oddziałuje nie tylko na ogół zespołu, ale również na indywidualną jednostkę, zwiększając w niej poczucie wsparcia, sprawczości i przynależności.

Dla osób prywatnych

 • Coaching zmian życiowych (life coaching) – dotyczący rozwoju osobistego i wzrostu efektywności w codziennym życiu. Sesje w coachingu zmian życiowych dotykają różnych sfer życia klienta, takich jak relacje z innymi ludźmi, zdrowie, rodzina, rodzicielstwo, zmiany postaw, dążenie do sukcesu, chęć zrealizowania konkretnych zadań czy planów, np. przy adaptacji w nowym środowisku, ukończeniu studiów, zmianie zawodu.
 • Coaching relacji (relationship coaching) – jego celem jest wprowadzenie zmian i rozwój w obszarach mających związek z relacjami z partnerem, przyjaciółmi, rodziną, dziećmi, czy współpracownikami. Pomaga wzmocnić poczucie własnej wartości. Wspiera pracę nad asertywnością, rozwiązywaniem konfliktów, budowaniem relacji i nawiązywaniem nowych znajomości. Pozwala poczuć się pewniej w kontaktach z innymi ludźmi, ułatwia wyznaczanie granic i uczy radzenia sobie z silnymi emocjami, np. podczas kłótni i wymiany zdań.